Mi vami - Graph Database of the Talmud 1.0
Previous | Next | Taanit 22b


וישלח אליו מלאכים לאמר מה לי ולך מלך יהודה לא עליך אתה היום כי אל בית מלחמתי ואלהים אמר לבהלני חדל לך מאלהים אשר עמי ואל ישחיתך

“ But he sent ambassadors to him say ing: What have I to do with you, king of Judea? I do not come against you this day, but against the house with which I am at war; and God has commanded me to make haste. Forbear from meddling with God, Who is with me, so that He will not destroy you” (II Chronicles 35: 21). This clearly shows that Pharaoh Neco had no intention of engaging Josiah in battle.

מאי אלהים אשר עמי אמר רב יהודה אמר רב זו עבודה זרה אמר הואיל וקא בטח בעבודה זרה יכילנא ליה

The Gemara asks: What is the meaning of the phrase“ God, Who is with me”? Rav Yehuda said that Rav said: This is referring to Neco’s idolatry, which he brought for assistance. In other words, it is a secular reference and should be read as: The god that is with me, in my possession. Josiah said: Since he trusts in idolatry, I will be able to defeat him.

וירו הירים למלך יאשיהו ויאמר המלך לעבדיו העבירוני כי החליתי מאד מאי כי החליתי מאד אמר רב יהודה אמר רב מלמד שעשו כל גופו ככברה

With regard to Josiah’s battle with Pharaoh Neco, the verse states: “ And the archers shot at King Josiah and the king said to his servants: Move me away, for I am seriously wounded” (II Chronicles 35: 23). What is the meaning of the phrase:“ For I am seriously wounded”? Rav Yehuda said that Rav said: This teaches that the Egyptian archers made his entire body like a sieve from the many arrows they shot at him.

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מפני מה נענש יאשיהו מפני שהיה לו לימלך בירמיהו ולא נמלך מאי דרש וחרב לא תעבר בארצכם

Rabbi Shmuel bar Naḥmani said that Rabbi Yoḥanan said: For what reason was Josiah punished? Because he should have consulted with the prophet Jeremiah to find out if he should go to war, but he did not consult with him. How did Josiah interpret the verses of the Torah? How did they lead him to go to war? The verse states:“ Neither shall a sword go through your land” (Leviticus 26:6).

מאי חרב אילימא חרב שאינה של שלום והכתיב ונתתי שלום בארץ אלא אפילו של שלום והוא אינו יודע שאין דורו דומה יפה

What is the meaning of the term:“ Sword”? If we say that it is referring to a sword that is not of peace, but isn’t it written earlier in the same verse:“ And I will give peace in the land”? Rather, the verse must mean that even a sword of peace shall not pass through the land, and Josiah sought to prevent this occurrence, in fulfillment of the blessing. But he did not know that his generation did not merit these blessings, and he would therefore not receive divine assistance in this regard.

כי הוה ניחא נפשיה חזא ירמיהו שפוותיה דקא מרחשן אמר שמא חס ושלום מילתא דלא מהגנא אמר אגב צעריה גחין ושמעיה דקא מצדיק עליה דינא אנפשיה אמר צדיק הוא ה׳ כי פיהו מריתי פתח עליה ההיא שעתא רוח אפינו משיח ה׳

The Gemara discusses Josiah’s deathbed reflections. When Josiah was dying, Jeremiah saw his lips moving. Jeremiah said: Perhaps, Heaven forbid, he is say ing something improper and complaining about God’s judgment on account of his great distress. Jeremiah bent over and heard that he was justifying God’s judgment against himself. Josiah said: “ The Lord is righteous, for I have rebelled against His word” (Lamentations 1:18). At that moment, Jeremiah began his eulogy for Josiah:“ The breath of our nostrils, the anointed of the Lord, was trapped in their pits” (Lamentations 4:20).


מעשה וירדו זקנים מירושלים לעריהם כו׳ איבעיא להו כמלא תנור תבואה או דלמא כמלא תנור פת

§ The mishna taught: An incident occurred in which Elders descended from Jerusalem to their cities and decreed a fast throughout the land because a small amount of blight was seen in the city of Ashkelon, enough to fill the mouth of an oven. A dilemma was raised before the Sages: Did they mean enough grain to fill an entire oven, or perhaps they meant enough grain to prepare bread to fill an oven? This is far less, as bread is stuck to the walls of the oven and does not fill its inner area.

תא שמע כמלא פי תנור ועדיין תיבעי להו ככיסויא דתנורא או דלמא כי דרא דריפתא דהדר ליה לפומא דתנורא תיקו

The Gemara answers: Come and hear the phrase of the mishna: Enough to fill the mouth of an oven. This indicates that the bread referred to does not fill the entire oven, but rather covers the mouth of the oven. The Gemara further asks: And still you can raise this dilemma before them: Is the mishna referring to the bread of the cover of the oven? Perhaps it is referring to a row of bread around the mouth of the oven. No resolution was found, and the Gemara states that the dilemma shall stand unresolved.


ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים כו׳ אמר עולא משום רבי שמעון בן יהוצדק מעשה ובלעו זאבים שני תינוקות והקיאום דרך בית הרעי ובא מעשה לפני חכמים וטיהרו את הבשר וטמאו את העצמות

§ The mishna taught: And furthermore, they decreed a fast because wolves had eaten two children in Transjordan. Ulla said in the name of Rabbi Shimon ben Yehotzadak: An incident occurred in which wolves swallowed two children and excreted them. And the incident came before the Sages for a ruling. They were asked if the remains were ritually impure even after they had passed through the animal’s digestive tract, and they pronounced the flesh ritually pure, as it had been digested, but they pronounced the intact bones ritually impure.


על אלו מתריעין בשבת כו׳ תנו רבנן עיר שהקיפוה נכרים או נהר ואחד ספינה המיטרפת בים ואחד יחיד שנרדף מפני נכרים או מפני לסטין ומפני רוח רעה מתריעין בשבת ועל כולן יחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית

§ The mishna further taught: For the following calamities they sound the alarm even on Shabbat: For a city that is surrounded by gentile troops, for a place in danger of being flooded by a river that has swelled its banks, or for a ship tossed about at sea. The Sages taught: In the case of a city that is surrounded by gentile troops or a river that has swelled beyond its banks, and this also applies to both a ship tossed about at sea and an individual who is being pursued by gentiles, or by thieves, or by an evil spirit, which may lead him to harm himself, they sound the alarm even on Shabbat. And in all these cases, an individual is permitted to afflict himself by fasting to annul the evil decrees against him.

רבי יוסי אומר אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית שמא יצטרך לבריות ואין הבריות מרחמות עליו אמר רב יהודה אמר רב מאי טעמא דרבי יוסי דכתיב ויהי האדם לנפש חיה נשמה שנתתי בך החייה

Rabbi Yosei says: An individual is not permitted to afflict himself by fasting, lest he become too weak to work and be beholden to other beings, and those beings will not have mercy on him. Rav Yehuda said that Rav said: What is the reason of Rabbi Yosei? It is as it is written: “ And man became a living soul” (Genesis 2:7). Rabbi Yosei interprets this verse as a command: The soul I placed within you, preserve and sustain it.


שמעון התימני אומר אף על הדבר כו׳ איבעיא להו לא הודו לו חכמים בשבת אבל בחול הודו לו או דלמא לא הודו לו כלל

§ The mishna taught that Shimon the Timnite says: One may cry out on Shabbat even for pestilence, but the Rabbis did not agree with him. A dilemma was raised before the Sages: Does this mean that the Rabbis did not agree with him with regard to crying out in these cases on Shabbat, but if they occur on a weekday they agreed with him? Or perhaps they did not agree with him at all, as they maintain that one never cries out over pestilence.

תא שמע דתניא מתריעין על הדבר בשבת ואין צריך לומר בחול רבי חנן בן פיטום תלמידו של רבי עקיבא משום רבי עקיבא אומר אין מתריעין על הדבר כל עיקר

The Gemara answers: Come and hear, as it is taught in a baraita:

One cries out for a plague of pestilence on Shabbat, and needless to say on weekdays. Rabbi Ḥanan ben Pitom, the student of Rabbi Akiva, says in the name of Rabbi Akiva: One does not cry out for pestilence at all. This opinion attributed to Rabbi Akiva is the ruling of the Rabbis in the mishna.


על כל צרה שלא תבוא על הצבור כו׳ תנו רבנן על כל צרה שלא תבוא על הצבור מתריעין עליה חוץ מרוב גשמים מאי טעמא אמר רבי יוחנן לפי שאין מתפללין על רוב הטובה

§ The mishna further states that they sound the alarm on account of any trouble that should not befall the community, a euphemism for trouble that may befall the community, except for an overabundance of rain. The Sages taught in a baraita:

For any trouble that should not befall the community, they sound the alarm for it, except for an overabundance of rain. The Gemara asks: What is the reason for this? Rabbi Yoḥanan said: Because one does not pray over an excess of good. Since rain is generally good for the world, it is not appropriate to pray for it to stop, even when it falls in excess.

ואמר רבי יוחנן מניין שאין מתפללין על רוב הטובה שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר וגו׳ מאי עד בלי די אמר רמי בר חמא עד שיבלו שפתותיכם מלומר די

And Rabbi Yoḥanan said: From where is it derived that one does not pray over an excess of good? It is stated: “ Bring the whole tithe into the storeroom, that there may be food in My house, and test Me now by this, said the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you a blessing that there shall be more than sufficiency” (Malachi 3:10). What is the meaning of the phrase:“ That there shall be more than sufficiency [ad beli dai]”? Rami bar Ḥama said: It means that the abundance will be so great that your lips will be worn out [yivlu], similar to the word beli, from say ing enough [dai]. In other words, even when a blessing is delivered in gross excess, one should not pray for it to cease, as the verse blesses the people with an excess.

אמר רמי בר רב יוד ובגולה מתריעין עליה תניא נמי הכי שנה שגשמיה מרובין אנשי משמר שולחין לאנשי מעמד תנו עיניכם באחיכם שבגולה שלא יהא בתיהם קבריהם

Rami bar Rav Yud said: This is true in Eretz Yisrael, but in the Diaspora, i. e., Babylonia, they do sound the alarm over excessive rain. The reason is that Babylonia is in a low-lying region, where excessive rain poses a real danger. That opinion is also taught in a baraita:

In a year whose rains are abundant, the members of the priestly watch in the Temple would send a message to the members of the non-priestly watch: Cast your eyes on your brothers in the Diaspora and have them in mind when you pray, so that their houses should not collapse from excessive rain and become their graves.

שאלו את רבי אליעזר עד היכן גשמים יורדין ויתפללו שלא ירדו אמר להם כדי שיעמוד אדם בקרן אפל וישכשך רגליו במים והתניא ידיו רגליו כידיו קאמינא

They asked Rabbi Eliezer: How much rain must fall until they should pray that it should not fall anymore? He said to them by way of exaggeration: Enough rain must fall so that a person stands at the colossal cliff Keren Ophel and dips his feet in water. The Gemara asks: But isn’t it taught in a baraita that Rabbi Eliezer said he must be able to place his hands in water? Rabbi Eliezer could answer: When I said to you that he must be able to place his feet, I meant like his hands, i. e., the water must be high enough that he can dip both his hands and feet into the water with ease.

אמר רבה בר בר חנה לדידי חזיא לי קרן אפל דקם ההוא טייעא כי רכיב גמלא ונקיט רומחא בידיה מיתחזי איניבא

With regard to the height of this great cliff, Rabba bar bar Ḥana said: I personally saw Keren Ophel, and when I peered down I saw that an Arab was positioned below, and while riding a camel and holding a spear in his hand, he looked like a worm [iniva].

תנו רבנן ונתתי גשמיכם בעתם לא שכורה ולא צמאה אלא בינונית שכל זמן שהגשמים מרובין מטשטשין את הארץ ואינה מוציאה פירות דבר אחר

The Sages taught: “ Then I will give your rains in their season” (Leviticus 26:4). This means that the earth will be neither drunk nor thirsty; rather, a moderate amount of rain will fall. For as long as the rains are abundant, they muddy the soil of the land, and it does not give out its produce. Alternatively,