Mi vami - Graph Database of the Talmud 1.0
Previous | Next | Chullin 54a


וושט נקובתו במשהו דרוסתו במשהו קנה נקובתו בכאיסר דרוסתו בכמה בתר דבעיא הדר פשטה אחד זה ואחד זה במשהו מאי טעמא זיהריה מקלא קלי ואזיל

If the gullet is perforated in any amount, the animal is a tereifa, as taught in the mishna (42a). Therefore, if the gullet is clawed and any amount of its flesh reddens, the animal is a tereifa as well. But a perforation of the windpipe renders the animal a tereifa only where it is the size of an issar. If clawed, what amount of its flesh must redden in order to render it a tereifa? After he raised the dilemma he then resolved it: Both this and that render the animal a tereifa if any amount of its flesh reddened. What is the reason for this? It is because its venom burns continuously around the circumference of the hole and widens it.

יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא קמיה דרב נחמן ויתיב וקאמר דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעיים רב נחמן אמר האלהים מורי בה רב מכפא ועד אטמא

The Gemara relates: Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta sat before Rav Naḥman, and he was sitting and say ing: A clawed animal, about which the Sages said one must be concerned, requires inspection adjacent to the intestines to see that the flesh has not reddened. Rav Naḥman said to him: By God! Rav would teach that it must be inspected over its entire body, from the flesh around the hollow to that of the thigh.

מאי כפא אילימא כפא דידא היינו כנגד בני מעיים אלא מכפא דמוחא עד אטמא

The Gemara asks: What is the hollow? If we say that it is the hollow of the foreleg, i. e., its shoulder, then the area between it and the thigh is the same as the area adjacent to the intestines, and Rav Naḥman has said nothing new. Rather, Rav Naḥman referred to the area from the hollow of the brain, i. e., the skull, to the thigh.

כי סליק רב חייא בר יוסף אשכחינהו לרבי יוחנן וריש לקיש דיתבי וקאמרי דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעיים אמר להו האלהים מורי בה רב מכפא ועד אטמא אמר ליה ריש לקיש מנו רב ומנו רב ולא ידענא ליה

The Gemara relates that when Rav Ḥiyya bar Yosef went up from Babylonia to Eretz Yisrael, he found that Rabbi Yoḥanan and Reish Lakish were sitting and say ing: A clawed animal, about which they said one must be concerned, requires inspection adjacent to the intestines. Rav Ḥiyya bar Yosef said to them: By God! Rav would teach that it must be inspected from the flesh around the hollow to that of the thigh. Reish Lakish said to him: Who is this Rav, and who is this Rav? I do not know who he is.

אמר רבי יוחנן ולא נהירא ליה לאותו תלמיד ששימש את רבי רבה ורבי חייא והאלהים כל אותן שנים ששימש אותו תלמיד בישיבה אני שמשתי בעמידה ומאן גבר הוא גבר בכולא

Rabbi Yoḥanan said to him: But don’t you remember that student who served the great Rabbi Yehuda HaNasi and Rabbi Ḥiyya and studied under them? But by God! All those years that this student served in the yeshiva, he was held to be one of the most important students and was allowed to sit during study, while I held a lower status and served while standing up. And who was greater? He was greater in all things, in Torah and piety.

מיד פתח ריש לקיש ואמר ברם זכור אותו האיש לטוב שאמרו שמועה מפיו שמוטה ושחוטה כשרה שאי אפשר לשמוטה שתיעשה שחוטה

Immediately, Reish Lakish began to speak and said: Indeed [beram], that man, Rav, is remembered for the good, as they said this halakha in his name: If an animal’s windpipe is dislocated from the throat, and it has already been slaughtered, and it is uncertain whether it was dislocated before or after slaughter, the animal is kosher, as it is impossible for an animal with a dislocated windpipe to be slaughtered. A dislocated windpipe would have slipped away from the knife, and therefore the animal must have been slaughtered while it was still attached.

ורבי יוחנן אומר יביא ויקיף

And Rabbi Yoḥanan says: This is not certain; rather, one should bring the windpipe, make a new slit in it, and compare the two slits. If they are similar, then the first slit by the slaughtering knife was also made after the windpipe was dislocated, and the animal is a tereifa. If they are different, then the slaughter preceded the dislocation of the windpipe and the animal is kosher.

אמר רב נחמן לא שנו אלא שלא תפס בסימנים אבל תפס בסימנים ושחט אפשר לשמוטה שתיעשה שחוטה

Rav Naḥman said: The Sages taught that it is impossible to slaughter a dislocated windpipe only in cases where he did not grip the simanim during slaughter. But if he gripped the simanim and slaughtered the animal, then it is possible for an animal with a dislocated windpipe to be slaughtered, since it will not slip away from the knife.


זה הכלל לאתויי מאי לאתויי שב שמעתתא

§ The mishna states: This is the principle: Any animal that was injured such that an animal in a similar condition could not live for an extended period is a tereifa. The Gemara asks: What case does this principle add that was not previously mentioned? The Gemara responds: It was stated to add seven halakhot of tereifot taught by amora’im and not listed in the mishna. These cases are enumerated on 42b.

דבי יוסף רישבא מחו בגידא נשיא וקטלי אתו לקמיה דרבי יהודה בן בתירא אמר להו וכי להוסיף על הטרפות יש אין לך אלא מה שמנו חכמים

The Gemara recounts: The men of the house of Yosef the hunter would strike the sciatic nerve of an animal with an arrow and kill it that way. In other words, the animal would die from that wound. They came before Rabbi Yehuda ben Beteira to ask if an animal with an injured sciatic nerve is a tereifa, which is relevant if the animal was slaughtered before it died. Rabbi Yehuda ben Beteira said to them: And is it possible to add to the list of tereifot? You have only what the Sages counted, and the Sages mentioned no such tereifa.

רב פפא בר אבא רישבא מחו בכוליא וקטלי אתו לקמיה דרבי אבא אמר להו וכי להוסיף על הטרפות יש אין לך אלא מה שמנו חכמים

Likewise, the men of Rav Pappa bar Abba the hunter would strike an animal in the kidney with an arrow and kill it that way. They came before Rabbi Abba to ask if such an animal is a tereifa. Rabbi Abba said to them: And is it possible to add to the list of tereifot? You have only what the Sages counted.

והא קא חזינן דקא מתה גמירי דאי בדרי לה סמא חייא

The Gemara objects: But we see that they die. Isn’t this an indication that the animal is a tereifa? The Gemara responds: It is learned as a tradition that in all these cases, if one were to scatter medicine on the wound, the animal would live. An animal is not considered a tereifa unless it cannot be healed.

מתני׳ ואלו כשרות בבהמה ניקבה הגרגרת או שנסדקה עד כמה תחסר רבן שמעון בן גמליאל אומר עד כאיסר האיטלקי נפחתה הגולגולת ולא ניקב קרום של מוח ניקב הלב ולא לבית חללו נשברה השדרה ולא נפסק החוט שלה ניטלה הכבד ונשתייר הימנה כזית

mishna And these, despite their condition, are kosher in an animal: If its windpipe was perforated or cracked lengthwise. How much can the windpipe be missing and still be kosher? Rabban Shimon ben Gamliel says: Until the perforation is the same size as the Italian issar. If the skull was fractured but the membrane of the brain was not perforated, it is kosher. If the heart was perforated and the perforation did not reach its chamber, or if the spinal column was broken but its cord was not cut, or if the liver was removed and an olive-bulk of it remained, it is kosher.

המסס ובית הכוסות שניקבו זה לתוך זה ניטל הטחול ניטלו הכליות ניטל לחי התחתון ניטלה האם שלה וחרותה בידי שמים הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלין

Additionally, it is kosher if the omasum or the reticulum was perforated one into the other. If the spleen was removed, or the kidneys were removed, or if its lower jaw was removed, or if its womb was removed, or if its lung shriveled by the hand of Heaven, the animal is kosher. In the case of an animal whose hide was removed, Rabbi Meir deems it kosher, and the Rabbis deem it a tereifa and unfit for consumption.

גמ׳ אתמר רבי יוחנן אמר אלו טרפות דוקא ורבי שמעון בן לקיש אמר אלו כשרות דוקא

gemara The mishna begins: And these are kosher, while the previous mishna begins: These are tereifot. With regard to this, it was stated that Rabbi Yoḥanan says: The tanna intended the phrase: These are tereifot, specifically, teaching that an animal is kosher in another case. The list of kosher cases here is therefore not exhaustive. And Rabbi Shimon ben Lakish says that the tanna intended the phrase: These are kosher, specifically, teaching that an animal is a tereifa in another case. The list of tereifot at the beginning of the chapter is therefore not exhaustive.

במאי קא מיפלגי בדרב מתנא דאמר רב מתנא האי בוקא דאטמא דשף מדוכתיה טרפה רבי יוחנן אמר אלו טרפות דוקא תנא טרפות ותנא זה הכלל

The Gemara explains: With regard to what case do they disagree? They disagree with regard to the statement of Rav Mattana, as Rav Mattana says: This head of the femur that was completely dislocated renders the animal a tereifa. According to Rabbi Yoḥanan, who says that the phrase: These are tereifot, is meant specifically, the tanna taught the list of tereifot and taught afterward: This is the principle, to add cases that were not stated explicitly;